K-SDGs 수립을 위한 제2차 국민 대토론회

No Comment 166 Views

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

일시 : 2018. 10. 31(수), 13:00 ~ 18:00
장소 : 서울 세종대학교 광개토관 지하2층 컨벤션홀
주최 : 국가지속가능발전위원회
내용 : K-SDGs 수립 경과발표, 작업반별 주요 세부목표별 이행계획 발표, 환경-경제-사회-평화.
파트너십 분야별 K-SDGs 자유토론, K-SDGs 홍보대사 위촉 등